Hàm strcat trong C

Hàm char *strcat(char *dest, const char *src) phụ thêm (append) chuỗi được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được…
Hàm fscanf() trong C

Hàm int fscanf(FILE *stream, const char *format,...) trong Thư viện C chuẩn đọc input đã được định dạng từ một…